இடுகைகள்

Look my face like chicken fry and smile via thy eyes and lips please!

இ்து... சாதி விலகிய காதலர் தேசம்! சோலை தேனீகட்கு...

Why does sky weep? She's my mother!